Przejdź do treści

Przebieg badania psychologicznego

Badania psychotechniczne kierowców trwają około godziny, a w zakresie medycyny pracy zwykle 45 minut. Wszystko uzależnione jest od predyspozycji klienta.

Badania psychotechniczne składają się z dwóch części:

I BADANIE TESTOWE

Przeprowadzone w pełni na tablecie dotykowym, gdzie weryfikowana jest:

– sprawność intelektualna i procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, rozumienie i antycypacja);

– osobowość w zakresie dojrzałości społecznej (rozumienie norm, samokontrola, przystosowanie) oraz  

  dojrzałość emocjonalna (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zrównoważenie emocjonalne i jego

  wpływ na ryzyko dezorganizacji zachowania);

– sprawność psychomotoryczna (szybkość i adekwatność reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa).

II WYWIAD PSYCHOLOGICZNY

    Zebranie potrzebnych informacji na temat osoby badanej. Służy przede wszystkim na poznaniu prawidłowości życia psychicznego badanego. Stosowne orzeczenie wydawane jest na chwilę po zakończonym badaniu psychologicznym.